Загрузка...
РЕКЛАМА
Слежение за вагонами по странам СНГ и Балтии

от 3 долларов за маршрут
от 4 долларов за месяц
proslegka.com

Условия на 1 квартал

04.12.2020

Армения

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЮЖНО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

(ЗАО «ЮКЖД»)

 

В рамках проводимой Тарифной политики ЗАО «ЮКЖД» на 2021 фрахтовый год:

1.       С 01.01.2021г. по 31.03.2021г. включительно при расчете провозной платы за перевозки грузов, в зависимости от дальности перевозок, будут применятся коэффициенты, указанные в Таблице1:

Таблица 1.

Тип подвижного состава

Пояс дальности

Kоэффициент

1.    Универсальный и специализированный подвижной состав (за исключением подвиж. состава, ставки тарифа которого указаны в прил. 2-3 ТП ЗАО «ЮКЖД», а также тягового подвижного состава)

до 250 км

0,915

с 251 км

0,965

2.    Нефтебензиновые цистерны и бункерные полувагоны

до 250 км

0,71

с 251 км

0,7645

 

2.       При расчете провозной платы за перевозки грузов в вагонах в международном сообщении через погранпереход Айрум эксп. (код станции 569706), дополнительно будут применятся коэффициенты, указанные в таблице 2:

 

      Таблица 2.

Вид сообщения

Пояс дальности

Kоэффициент

Экспорт

до 250 км

1,060

с 251 км

1,0255

Импорт

до 250 км

0,960

с 251 км

0,965

 

3.            При расчете провозной платы за перевозки груженых вагонов, отправляемых со станций ЗАО «ЮКЖД» назначением на станции ЗАО «ЮКЖД», дополнительно к Таблице 1 будет применятся коэффициент 0,49(кроме расчета провозной платы грузов, указанных в пункте 2.5 ТП ЗАО «ЮКЖД» на 2021 год и нефтеналивных грузов).

4.            При расчете платы за перевозку в груженом рейсе универсальных контейнеров категории 20 футов с максимальной (трафаретной) массой брутто 30 и более тонн и с фактической массой брутто более 24тн, пункт 1.14.10 «Тарифной политики                       ЗАО «ЮКЖД» на перевозки грузов железнодорожным транспортом на 2021 фрахтовый год», не будет применятся.

5.            При расчете провозной платы за перевозки грузов в международном сообщении с проследованием через железнодорожно-паромное сообщение Кавказ-Поти-Кавказ, дополнительно к Таблице 1 будет применятся коэффициент 0,8.

2021 ֆրախտային տարվա «ՀԿԵ» ՓԲԸ Սակագնային քաղաքականության շրջանակներում՝

1.                Բեռնափոխադրումների փոխադրավճարը հաշվարկելիս՝ կախված փոխադրումների հեռավորությունից, 01.01.2021թ. - 31.03.2021թ. կկիրառվեն Աղյուսակ 1 նշված գործակիցները՝

Աղյուսակ 1.

Շարժակազմի տեսակը

Հեռավորության գոտի

Գործակից

1.      Համապիտանիշարժակազմևմասնագիտացվածշարժակազմ (բացառությամբայնշարժակազմի, որիսակագնիդրույքաչափերընշվածեն «ՀԿԵ» ՓԲԸՍՔ 2-3 հավելվածում, ինչպես նաևքարշային շարժակազմի)

մինչև 250 կմ

0,915

սկսած 251 կմ

0,965

2.      Նավթաբենզինայինգլանատակառներևբունկերային կիսավագոններ

մինչև 250 կմ

0,71

սկսած 251 կմ

0,7645

 

2.            Միջազգային հաղորդակցությունում բեռների փոխադրման համար փոխադրավճարը հաշվարկելիս /Այրում էկսպ. /կայարանի ծածկագիր՝ 569706/ սահմանային անցումով արտահանում և ներմուծում/՝ լրացուցիչ կկիրառվեն Աղյուսակ 2 նշված գործակիցները՝

 

Աղյուսակ2.

Հաղորդակցություն

Հեռավորության գոտի

Գործակից

Արտահանում

մինչև 250 կմ

1,060

սկսած 251 կմ

1,0255

Հաղորդակցություն

մինչև 250 կմ

0,960

սկսած 251 կմ

0,965

 

3.            «ՀԿԵ» ՓԲԸ կայարաններից դեպի «ՀԿԵ» ՓԲԸ կայարաններ նշանակոմուվ բեռների փոխադրման համար փոխադրավճարը հաշվարկելիս՝ «Աղյուսակ 1»-ին լրացուցիչ կկիրառվի 0,49 գործակիցը (բացառությամբ 2021թ. ՍՔ 2.5 կետում նշված և նավթաբենզինային բեռների հաշվարկի):

4.            Առավելագույն (ցուցանակային) 30 տոննա և ավելին բրուտտո քաշով և փաստացի 24 տոննայից ավել բրուտտո քաշով բարձված 20 ֆուտանոց դասակարգի  համապիտանի բեռնարկղերի փոխա­դրա­վարձը բեռնված երթով հաշվարկելիս՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի 2021 ֆրախտային տարվա երկաթուղային տրանսպորտով բեռների փոխադրման Սակագնային Քաղաքականության 1.14.10 կետը չի կիրառվի:

5.            Կովկաս-Փոթի-Կովկաս երկաթուղային լաստանավային հաղորդակցության միջոցով միջազգային հաղորդակցությունում բեռների փոխադրման վճարը հաշվարկելիս՝ «Աղյուսակ 1»-ին լրացուցիչ կկիրառվի 0,8 գործակիցը:ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЮЖНО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

В соответствии с пунктом 1.4. Общих положений ТП СНГ, на основании телеграммы из Управления Делами Тарифной Политики № ГП/9163-ш от 25.11.2020г. сообщаем Вам, что с 1 января по 31 марта 2021 года включительно коэффициент пересчета швейцарских франков в:

долл. США в размере 0,91;

евро в размере 1,08.

 

ԱՊՀ ՍՔ Ընդհանուր դրույթների 1.4. կետին համապատասխան`            ԱՊՀ ՍՔ ԳԿՎ 2020թ. նոյեբմբերի 25-ի թիվԳՊ/9163-շ հեռագրի հիման վրա հայտնում ենք, որ 2021թ. հունվարի 1-ից մինչև մարտի 31-ը ներառյալ շվեյցարական ֆրանկով սահմանված դրույքները վերահաշվարկելիս կիրառվելու են փոխանակման հետևյալ գործակիցները`

- ԱՄՆ դոլարով`0,91 չափով,

- Եվրոյով` 1,08 չափով:

 

 


К списку телеграмм