Загрузка...
РЕКЛАМА

Спецставки на контейнерный поезд

15.06.2022

Армения

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЮЖНО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»

(ЗАО «ЮКЖД»)

 

В рамках проводимой Тарифной политики ЗАО «ЮКЖД» на 2022 фрахтовый год с 01.07.2022г. при перевозке крупнотоннажных контейнеров в составе ускоренного контейнерного поезда со станций Поти и Батуми (АО «ГЖД») на станции Кармир-Блур, Ереван, Ерасх (ЗАО «ЮКЖД») и обратно, а также со станции Самтредиа (АО «ГЖД»), установлена единая сквозная ставка на перевозку крупнотоннажных контейнеров, в долларах США за контейнер*км:

 

Груженый

Порожний

20 футовыйконтейнер

0,68*

0,34

40 футовыйконтейнер**

1,05

0,52

 

*На перевозку груза медный концентрат в 20-футовых контейнерах установлена единая сквозная ставка в размере 0,74$ США за 1 контейнер*км.

**На 40 футовые контейнера установлены единые сквозные ставки для перевозок: груженых контейнеров на уровне – 0,75$ США за контейнер*км, порожних контейнеров – 0,34 $ США за контейнер-км, за исключением перевозок грузов и порожнего контейнера из-под: руды и медного концентрата (ГНГ-26030000), зерновых (1001;1005), жмыхов и шрота (2304; 2306).

При перевозке грузов в крупнотоннажных контейнерах на/с станцию Ерасх, провозная платаисчисляется по установленным ставкам с применением коэффициента – 0,95.

При перевозке контейнеров на собственных (арендованных) фитинговых платформах к указанным ставкам применяется коэффициент – 0,85.

Тарифные условия на перевозку опасных грузов в контейнерах определяются в соответствии с тарифной политикой ЗАО «ЮКЖД».

При перевозке одиночных рефконтейнеров и контейнер-цистерн (танк-контейнер) к указанным ставкам применяется коэффициент - 1,35.

Дополнительные сборы устанавливаются в соответствии с Тарифной политикой ЗАО «ЮКЖД».

 

 

2022 ֆրախտային տարվա «ՀԿԵ» ՓԲԸ-ի Սակագնային քաղաքականության շրջանակում 2022թհուլիսի 1-ից Փոթի և Բաթումի կայարաններից /«ՎԵ» ԲԸ/ Կարմիր Բլուր, Երևան և Երասխ կայարաններ /«ՀԿԵ» ՓԲԸ/ և հակառակ ուղղությամբ, նաև Սամտրեդիա կայարանից արագացված բեռնարկղային գնացքի կազմում մեծ տոննաժային բեռնարկղեր տեղափոխելու համար սահմանված է  միասնական միջանցիկ դրույքաչափ, ԱՄՆ դոլարով, մեկ բեռնարկղ/կմ դիմաց: 

 

 

Բեռնված

Դատարկ

20 ֆուտանոց բեռնարկղ

0,68*

0,34

40 ֆուտանոց բեռնարկղ**

1,05

0,52

 

             *Պղնձի խտանյութովբեռնված 20ֆուտանոց բեռնարկղերի փոխադրման համար սահմանված է միասնական միջանցիկ դրույքաչափ՝ 0,74 ԱՄն դոլար մեկ բեռնարկղ/կմ դիմաց:

             **40 ֆուտանոց բեռնարկղերի  փոխադրման համար սահմանված են միասնական միջանցիկ դրույքաչափեր. բեռնված բեռնարկղերի համար՝ 0,75 ԱՄն դոլար մեկ բեռնարկղ/կմ դիմաց, դատարկ բեռնարկղերի համար՝ 0,34 ԱՄն դոլար մեկ բեռնարկղ/կմ դիմաց, բացառությամբ հանքաքարով և պղնձի խտանյութով /ГНГ-26030000/, հացահատիկով /1001; 1005/, քուսպով և շրոտով /2304; 2306/, բեռներով բեռնված և դատարկ բեռնարկղերի փոխադրման:

Երասխ կայարան/կայարանից մեծ տոննաժային բեռնարկղերով բեռնափոխադրման համար փոխադրավճարը հաշվարկվում է վերը նշված դրույքաչափերով՝ 0,95 գործակցի կիրառմամբ:

Սեփական (վարձակալված) պլատֆորմով բեռնարկղեր փոխադրելիս բեռնափոխադրման համար փոխադրավճարը հաշվարկվում է վերը նշված դրույքաչափերով՝ 0,85 գործակցի կիրառմամբ:

Վտանգավոր բեռներով բեռնված բեռնարկղերի փոխադրման փոխադրավճարը հաշվարկվում էՓԲԸ «ՀԿԵ»-ի  Սակագնային Քաղաքականությանհամաձայն:

Մեկական սառնարանային բեռնարկղերի և բեռնարկղ-գլանատակառների (տանկ-բեռնարկղերի) փոխադրման փոխադրավճարը հաշվարկվում էվերը նշված դրույքաչափերով՝ 1,35 գործակցի կիրառմամբ:

Լրացուցիչ վճարները սահմանվում են ՓԲԸ«ՀԿԵ»-ի սակագնային քաղաքականության համաձայն:

К списку телеграмм